Hundsporter på UBK

Nedan kan du läsa lite om de olika hundsporter som är aktiva på UBK. Om inget annat anges så är texterna om respektive gren här nedan kopierade från SBKs hemsida. För att komma i kontakt med andra medlemmar som är aktiva inom den sport du är intresserad av rekommenderar vi att delta i de olika träningar som läggs ut på hemsidan och i facebookgrupperna. Eller att du annonserar efter träninsgssällskap i vår facebookgrupp UBK medlemsgrupp.

Agility

Här handlar det om att hund och förare på kortast tid och utan fel eller vägringar ska ta sig igenom en hinderbana.

Om agility

Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana. Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England år 1978. I mitten av 1980-talen introducerades agility i Sverige, och sedan 1987 är det en officiell hundsport.

I agility skördar vi framgångar både på internationella tävlingsarenor och på träningsbanorna runt om i landet.

Upplevelse av agility

Agility är roligt för alla, och när det är som bäst är det också en uppvisning i avancerat samarbete. Agility är en modern och publikfriande tävlingsform. Det går fort mellan slalompinnar, på gungbrädor, genom tunnlar och över hinder.

Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Ofta läggs mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad attityd i träningen. I agility får man ofta motivationen gratis genom att hunden arbetar fritt och mot nya, spännande utmaningar.

Träna agility

Förutsättningen för att träna agility är att hund och förare är lyhörda för varandra och att samarbetsvilja finns. Om det inte finns från början får man helt enkelt arbeta på det.

Så här tränar du agility

Träningen handlar här om att balansera explosivitet, fart och precision. Agility är ett bra sätt att få god kontakt med sin hund. Förare och hund har roligt tillsammans. Man lägger mycket tid på samarbete och tränar sedan hunden på att bli säker på olika hinder och bli motiverad att vilja arbeta självständigt. Man bygger självförtroende hos hunden.

En del moment, exempelvis kontaktfältshinder och slalom tar tid att träna. Dessutom behöver föraren erövra kunskaper kring handling (hur man styr hunden). Man behöver lägga ned mycket tid på att träna med sin hund innan man kan börja tävla.

Bruksprov

Bruksprov är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Grenen innehåller ett lydnadsmoment och ett specialmoment, som du själv väljer.

Om bruksprov

I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.

Lydnadsmomentet

Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det.

På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel.

Specialmoment

Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.

Spår

I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa.

Sök

I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

Rapport

I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt.

Patrull

I patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

Skydd

I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.

Drag

Drag är en tävlingsgren som Svenska Brukshundklubben delvis ansvarar för. En eller flera hundar ska tillsammans med sin förare ta sig fram snabbast möjligt på barmark eller snö.

Om drag

Draghundsport är att med sin hund eller sina hundar kopplade i lina på snabbast tid ta sig utefter en utstakad bana på barmark i löpning eller med fordon, eller på snö med skidor (Nordisk stil) eller släde.

Upplevelsen av drag

Samspelet är den största upplevelsen mellan hundar och förare. Upplevelsen av utmaning, banornas svårigheter med backar, kurvor, vägövergångar och omkörningar, är också stor.

Träna drag

Det är ett bra sätt för hund/ar och förare att träna på samspel och hålla sig i god kondition. Man bör ha en hund som gillar att springa och själv tycka om att motionera/träna.

Alla friska hundar kan träna drag utifrån sin egen förmåga. En Chihuahua orkar inte dra ett hjulfordon, men den kan springa med sin förare. En Mastiff är stark, men kanske inte lika snabb som en Tysk schäferhund. Hundraser har ofta olika motivation för draget, men med positiv inlärning brukar de flesta hundar älska dragträning och/eller draghundsport.

Så här tränar du drag

Du kan börja med att springa med hunden. Vänj den vid att springa framför och "dra" med sele. Selen måste sitta rätt och bra, annars kan den skapa stort obehag för hunden.

Du har stor fördel av att kunna styra hunden med kommandon som höger, vänster och stanna. Längre fram kan du träna omkörningar, att springa förbi andra ekipage eller bli omsprungna. Sedan kan man börja cykla eller låta hunden springa framför hjulfordon.

Starta gärna träningen genom att anmäla dig till en nybörjarkurs i barmarksdrag eller Nordisk stil. Fråga på din brukshundklubb om kurser. Du hittar också en draghundskola hos Svenska Draghundsportförbundet (SDFS) på www.draghundsport.se

Freestyle och Htm

Nedanstående text om freestyle och Htm är kopierad från hemsidan shfk.se

Freestyle är en publiksport

Såväl ekipagets skicklighet som förmåga att fånga åskådarnas intresse är därför av vikt. I freestyle finns två tävlingsgrenar: freestyle och heelwork to music (HtM). I Freestyleklassen väljer man nästan fritt rörelser medan HtM-klassen har tio fasta fotpositioner.

I freestyle utför föraren tillsammans med sin hund ett fritt utformat lydnadsprogram till musik. I programmet bedöms i tre kategorier: Utförande, Programmets planering och kvalitet, och Tolkning av musik. Stor vikt läggs i bedömningen av valet av rörelser i förhållande till hund och hur programmet har anpassats till musiken. Hundens och förarens rörelser ska tillsammans bilda en tilltalande helhet.

Då programmet utformas helt av föraren och rörelserna väljs helt fritt, kan olika program se mycket olika ut. En freestylehund lär sig ofta väldigt många olika moment och lär sig dessutom att arbeta uppmärksamt genom ett helt program och att följa förarens minsta vink för att få rörelserna rätt till musiken.

I heelwork to music

gäller det samma som för freestyle med den skillnaden att hunden ska ha fasta positioner. Här går det alltså inte att hitta på egna rörelser utan man håller sig till de tio positioner som står i regelverket. Utifrån en eller fler av dessa skapar man fritt ett program.

I bedömningen av programmet i sin helhet ligger hur väl de valda positionerna utförs och hur smidiga och snygga övergångarna mellan dessa är.

 

En positiv hundsport

Så här lyder förordet i Bestämmelser för freestyletävlingar:

”Freestyle är en hundsport som ger föraren möjlighet att visa fritt utformade lydnadsprogram till musik. Sporten ger tillfälle att ta tillvara individuella egenskaper hos hunden och visa resultat av positiv hundträning med träningsglädje, kontakt, lyhördhet och samarbete i fokus. En grundtanke är att freestyle ska vara roligt både för förare och hund.”

Ytterligare en dimension i hundträningen när man tävlar i den här sporten är koreografin. Här ingår en hel del planering; val av musik, att skapa en kedja av rörelser anpassade efter den valda musiken, kläder, eventuell rekvisita och hur man ska röra sig över tävlingsplanen. Ibland väljs ett tema som illustrerar något som till exempel en person, en händelse eller en historia.

Tävlingar

anordnas av klubbar som verkar under SKK; t ex brukshundsklubbar, länsklubbar, rasklubbar, Sveriges hundungdom, men även av arbetsgrupper inom SHFK. Det är framför allt brukshundsklubbar och Sveriges hundungdom som anordnar tävlingarna.

Alla tävlingar är öppna för allmänheten att komma och titta på. Många tävlingar ordnas ute på de lokala klubbarna. Andra ordnas i samband med större evenemang som hundens dag, tillsammans med andra hundsporter, hundutställningar och andra tillställningar runtom i landet.

Tävlingar hålls även på de två stora hundmässorna My Dog i Göteborg och HUNDmässan i Stockholm och då är det som mest publik.

Internationell prövningsordning IGP

IGP är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen finns fyra provformer med olika kombinationer av spår, lydnad och skyddsarbete.

Om IGP

Inom Internationell prövningsordning IGP (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

Provformer i IGP

IGP-prov

IIGP-prov - den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen.

För att starta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH/VT (BH-prov) (Behörighetsprov). BH/VT-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.

BSL (brukshundprov spår lydnad)

BSL (brukshundprov spår lydnad) - är en provform som använder samma klassindelning och består avsamma spår och lydnad som i IGP (IPO).

IFH-1 och IFH-2 (FH 1 och FH 2)

IFH-1 och IFH-2- är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.

IGP-FH

IGP-FH - är en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

Upplevelse av IGP

Inom provformerna i IGP är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.

Träna IGP

En viktig egenskap i IGP är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision.

I IGP-FH kan hunden ha lugnare tempo, men måste ha koncentrationsförmåga och uthållighet i spårarbetet.

Så här tränar du IGP

Spår tränas på fält, precis som i tävling, och hunden ska ha ett lugnt tempo, djup nos, hög noggrannhet och ett intensivt doftintresse. Det gäller alla spår inom provformerna i IGP.

Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.

Internationell prövningsordning räddningshund (IPO-R)

IPO-R är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Grenen är en räddningshundsport med internationella regler.

Om IPO-R

IPO-R är internationella regler för tävlingar inom räddningshundsport.

Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till utbildningen för räddningshundar.

Grenen stimulerar samarbete mellan förare och hund.

Träna IPO-R

Hunden bör ha bra nerver, stor arbetslust och mycket stort intresse för främmande människor. Föraren bör ha både tid och intresse att lägga på träningen.

Så här tränar du IPO-R

Man behöer vara flera för att träna IPO-R, gärna en träningsgrupp eller räddningshundkurs.

Alla hundar oavsett ras, även blandraser är välkomna att träna.

Lydnad

Lydnadsklass är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd.

Om lydnad

I lydnadsklass ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund.

Upplevelse av lydnad

Lydnad är någonting viktigt för hunden och dess möjlighet till frihet och utveckling. Lydnad finns i olika former både som vardagslydnad och tävlingslydnad inom flera grenar. Ekipage som gillar lydnad gillar utmaningar och att få se sin förmåga prövas i hur långt de kan nå.

Ett bra lydnadsekipage har ofta en fin och förtroendefull relation. En person som håller på med lydnad gillar nog ofta klurigheter och blir duktig på att träna detaljer och lösa svårigheter. Belöningen blir ofta en harmonisk och nöjd hund som fått använda sitt huvud till problemlösning.

Träna lydnad

För att bli framgångsrik i lydnad krävs lyhördhet och kunskap om olika inlärningsmetoder och träningssätt. Innan den egentliga träningen börjar för ett moment bör du se till att ha ett gott samarbete med din hund.

Samarbete tränar du bäst genom lek och enklare övningar både utom och inomhus. Hunden bör ha en förväntan på att det kan hända roliga saker tillsammans med dig. Hunden kan lära sig att om den gör bra saker så får den uppmärksamhet och belöning redan innan momentträningen börjar. Ju bättre samarbete desto bättre förutsättning för lydnad.

Så här tränar du lydnad

Det finns många olika sätt att börja träna för tävlingslydnad. Det vanligaste är nog att man anmäler sig till en kurs på brukshundklubben. Då får man tillsammans med en grupp andra intresserade lära sig grunderna för de olika momenten. Träning måste sedan bedrivas både hemma och på andra platser för att få ett säkert moment.

Man börjar träningen med enkla delar och sätter successivt ihop till ett helt moment. Sen lärs fler moment in och när de är färdiga tränas de med störning och i olika miljöer. När hunden kan alla moment i en klass i olika miljöer och med störning är det dags för att tävla.

Mondioring

Mondioring är en av Svenska Brukshundklubbens nyaste sporter och från 2017-01-01 kan man börja tävla i denna sport.

SKKs Centralstyrelse (CS protokoll från 7-8/11 2018, § 134) har beslutat att:

- Mondioring får officiell status från 2019-01-01.

Vid utvärderingen av sporten Mondioring uppkom en hel del frågor, dessa frågor finns nu besvarade av SBK:s Utskottsgrupp för Mondioring. Se svaren här i högerspalten.

Om Mondioring

Mondioring (MR) skapades av ett antal delegater från olika länder i förhoppning om att detta skulle kunna bli en blandning av olika nationella tävlingsformer som redan existerade. Meningen var att man skulle kunna tävla mot varandra över gränserna. Mondioring betyder också "världsring". Mondioring är en relativt ung skyddsform.

Mondioring består av lydnad, hopp och skydd. När man tävlar så gör man hela programmet i en följd utan pauser. Det finns tre klasser, MR1, MR2 och MR3. I Sverige kan man även tävla i MRL (endast lydnadsmomenten) och MRLH (endast lydnads- och hoppmomenten). Ett program tar mellan 20-45 min, beroende på klass. Programmet börjar alltid med lydnadsmomenten följt av hoppmomenten och sist skyddsmomenten. Ordningsföljden för de olika lydnads-, hopp- och skyddsmomenten lottas innan varje tävling.

Upplägget av de olika momenten varierar från tävling till tävling. I början av varje tävling och klass visar en provhund hur momenten ska utföras under den aktuella tävlingen.

Upplevelse av Mondioring

En av tjusningarna att tävla Mondioring är att du aldrig vet hur dagens tävling kommer se ut förrän provhunden visat programmet. Det innebär att du måste förbereda din hund för att "allt kan hända". Att komma till en tävling och uppleva att din hund klarar nya utmaningar är en härlig teamkänsla. I skyddet så är hunden tränad att se figuranten som den roligaste leksaken som finns. Dock vet hunden att figuranten även kommer att utmana hunden vilket uppskattas av hundarna.

Träna Mondioring

Kontroll och funktion är det som genomsyrar hela sporten. Det är viktigt att du och hunden har ett bra samarbete. Eftersom man aldrig vet hur upplägget av tävlingen kommer att se ut, gäller det att variera sin träning till det oändlinga, bara fantasin sätter gränsen.

Så här tränar du Mondioring

All träning ska vara varierad. Viktigt att "möblera" om träningsplanen med olika föremål som kan vara som störning så hunden lär sig arbeta trots att det finns en massa roliga och intressanta föremål på planen. Lära hunden att hoppa långt, hoppa högt och klättra. Skyddet tränas under kontrollerade former med figurant.

Nosework

Läs mer om nosework på SNWK hemsida!

Rallylydnad

Rallylydnad är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana.

Om rallylydnad

Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden "kör" en bana enligt "kartläsarens", förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3–5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras. Det är från 12 och i den högsta klassen upp till 20 moment man utför. Banorna ser olika ut varje gång.

I nybörjarklassen är hunden kopplad hela tiden och man utför övningarna i vänsterhandling (hunden är på förarens vänstra sida), vilket gör detta till en bra gren att börja tävla i. I högre tävlingsklasser ska hunden vara okopplad genom hela banan samtidigt som det blir svårare och flera moment. Då ska även moment kunna genomföras på båda sidorna om föraren.

Upplevelse av rallylydnad

Många hundägare som kör rallylydnad upplever glädje. Hundarna gillar samarbetet med sin förare och den belöning det ger. Förarna brukar känna att de får ökad kontakt med sin hund genom rallylydnad.

Träna rallylydnad

För att starta med rallylydnad ska hunden ha lite grundkunskaper, som att på kommando sätta sig, lägga sig och ställa sig. Den ska även ha god kontakt med sin förare.

Samarbete och visad glädje är två goda resultat av rallylydnad. Ekipaget utvecklas tillsammans, hund och förare lär sig mycket om varandra. Många moment är också användbara i vardagen. I rallylydnad belastas kroppen ganska jämnt tack vare att man växlar sida regelbundet.

Så här tränar du rallylydnad

Föraren behöver lära sig de olika skyltarna för att kunna träna momenten med sin hund. Man fortsätter sedan med korta enkla banor och försvårar undan för undan. Och all träning ska upplevas som rolig för både hund och förare. Belöningarna ska dugga tätt.

Vilka hundar kan träna

Alla hundar och raser kan träna! Rallylydnad fungerar bra såväl för riktigt stora hundar som för riktigt små. Även äldre hundar passar att tränas, många hundar som är "pensionerade" i andra grenar övergår till rallylydnad när de kommit upp i åren.

Kombinera rallylydnad med annat

Rallylydnadsträning förbättrar samarbetet och glädjen och passar tillsammans med många andra grenar. Många moment i rallylydnad har man glädje av även i lydnadsklasserna. Hundar som tränats i freestyle eller agility har ofta god hjälp av att de är vana att samarbeta på båda sidorna om föraren.

Specialsök

Svenska Brukshundklubben arbetar med att i framtiden få specialsök godkänt som en officiell provform. Här kan du läsa mer om specialsök och om vårt arbete.

Bakgrund

Kongressen uppdrog 2017 till Förbundsstyrelsen (FS) att arbeta för att införa specialsök inom Svenska Brukshundklubben.

För att utreda förutsättningarna för detta, bland annat i förhållande till Nose Work, tillsatte FS en arbetsgrupp. Denna grupp slutredovisade sitt uppdrag våren 2018.

Mot bakgrund av det redovisade resultatet, och i linje med arbetsgruppens rekommendation, beslutade FS att gå vidare med att ta fram regler för en meriterande provform i specialsök. Uppdraget hanteras inom ramen för ett projekt vars tidsplan du kan se här. Projektet leds av en grupp som består av Ola Folkesson (projektledare), Peder Nimrodsson, Susanne Kihl, Maria Gabrielsson, Maria Lundin, Annica Johansson och Nathalie Mårtensson (förbundskansliet).

Om specialsök

Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.

Brukshundklubbens arbete med specialsök som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet.

Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.

Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

Etikett

Projektgruppen förordar att röd Kong Classic används som träningsämne (etikett), dvs det som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att ämnet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten. Därmed är det lämpligt att även Brukshundklubben använder samma ämne.

Tyck till

Vi vill gärna få in alla olika förslag och synpunkter som finns i organisationen. Ta chansen att påverka genom att lämna dina förslag i vårt formulär som du hittar här.

Sociala medier

SBK Specialsök finns på Facebook.

Hoopers

Hoopers är en hundsport där målet är att bemästra en hinderbana bestående av så kallade hoops (bågar), tunnlar, tunnor och staket utan fel. Ett nära samarbete mellan förare och hund och krävs för att kunna styra hunden på distans som, vilket är den viktigaste grunden för denna hundsport.

Om hoopers

Hoopers handlar om att inom en viss tid, utan fel, ta sig igenom en hinderbana. Hoopers, även känd som Hoopers-Agility eller NADAC Hoopers, är en sport från USA. Denna hundsport, som fortfarande är relativt ny i Europa, får långsamt fler och fler anhängare. I Sverige är det på gång (2024) att bli en officiell hundsport.

Upplevelse av hoopers

Hoopers är en sport som passar alla hundar, oavsett ålder, ras eller storlek. Sporten är också skonsam mot hundar som av en eller annan orsak inte bör hoppa. Hundföraren behöver inte heller vara en stor atlet då förarens roll är att mer eller mindre stå stilla och dirigera hunden från en bestämd plats.

Hoopers har inga hopp, bara hoops (bågar) som hunden måste passera genom. De andra typen av hinder som ingår i Hoopers är att springa igenom (tunnlar), bakom (staket) eller runt (tunnor) för att ändra riktning. Man bygger banorna med flytande mjuka linjer utan skarpa svängar eller vridningar vilket är skonsamt för hunden.

Träna hoopers

Samspelet är den största upplevelsen mellan hund och föraren som med hjälp av fjärrdirigering och röst dirigerar sin hund genom en hinderbana. Utmaningen ligger i att på längre och längre avstånd och med fler och fler hinder, styra hunden genom kroppsspråk och kommandon längs en bana i full fart.

Så här tränar du hoopers

Träningen handlar om att först lära in grunderna för hindren; hoops, tunna, staket och tunnel. Efter det sätts längre sekvenser av hinder ihop och förarens kommandon styr hunden genom sekvensen för att slutligen sätta ihop flera sekvenser till en hel bana. Att träna Hoopers är ett bra och glädjefyllt sätt att få god kontakt med sin hund samt att bygga självförtroende hos både hund och förare.