Tjänstehund

Nedanstående text är kopierad från SBKs hemsida och du kan läsa mer där. Om du är intresserad av klubbens verksamhet inom detta område kontakta ansvariga för Utskottet för Samhällsnytta, se mer under fliken "Organisation".

Frivillig försvarsorganisation

Svenska Brukshundklubben är en av 18 ideella organisationer som har i uppgift att sprida totalförsvarsinformation samt att rekrytera och utbilda personal och hundar till Försvarsmakten och civila myndigheter.

Extra förstärkningsresurser

När ett samhälle utsätts för allvarliga händelser som avviker från vardagens rutiner krävs det stora resurser för att hantera läget. Blir krisen dessutom långvarig och svår eller övergår till ett krigstillstånd får samhällsfunktioner svårt att lösa sina uppgifter med ordinarie personal. Exempel på svåra påfrestningar för samhället kan vara allt från terrorhändelser till påverkanskampanjer eller klimateffekter.

De frivilliga försvarsorganisationerna är en resurs för både Försvarsmakten och civila myndigheter i en kris. Vi rekryterar och utbildar personal till Försvarsmaktens krigsorganisation, där Hemvärnet utgör en viktig del. Vi utbildar även förstärkningsresurser till kommuner och myndigheter för att förstärka deras uthållighet. Med den totalförsvarsinformation som vi genomför så bidrar vi också till folkförankringen av Sveriges försvar.

Vi har olika kompetenser och inriktning men det vi alla har gemensamt är ett engagemang för att stärka samhällets säkerhet och försvar. På frivilligutbildning.se finns alla 18 organisationer presenterade. Mer om de frivilliga försvarsorganisationerna finns att läsa på MSB:s hemsida.

Svenska Brukshundklubben utbildar både personal och hundar

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket.

Vill du göra en insats?

Vill du och din hund göra en insats som extra resurs i totalförsvaret kan ni utbilda er hos oss.

Läs mer om att utbilda patrullhund.

Läs mer om att utbilda räddningshund.